O nas

Partnerzy w projekcie

 

Eesti People to People

Eesti People to People jest organizacją non-profit zarejestrowaną w 1997 roku, o działalności zapoczątkowanej w 1993 roku, jeszcze jako oddział organizacji pozarządowej People to People International (PTPI).
Celem działania People to People jest wspieranie międzynarodowego porozumienia i przyjaźni poprzez związane ze sferami edukacji, kultury i dobroczynności działania polegające na wymianie idei i doświadczeń bezpośrednio między ludźmi wywodzącymi się z różnych krajów i kultur. Organizacja Eesti PTP zaangażowana jest we wspieranie międzykulturowego porozumienia wewnątrz poszczególnych społeczności, jak i między społecznościami i narodami. Tolerancja i wzajemne zrozumienie to tematy, na których skupia się Eesti PTP.
Eesti People to People jest członkiem Estońskiej Narodowej Platformy AKÜ (Arengukoostöö Ümarlaud – Estoński Okrągły Stół na Rzeczy Współpracy Rozwojowej). Głównym obszarem działalności AKÜ jest europejska i estońska polityka rozwojowa oraz globalna edukacja. Fundacja Eesti People to People odpowiedzialna jest za organizację Tygodnia Edukacji Globalnej w Estonii.
Organizacja Eesti People to People aktywnie działa jako organizacja goszcząca i wysyłająca uczestników wielu projektów Programu Młodzież w Działaniu w Estonii i zagranicą, zorganizowała też szkolenia na tematy gender, mediów, komunikacji i europejskiego obywatelstwa i wartości.
Eesti People to People była organizacją partnerską w projektach programów Grundtvig i Leonardo da Vinci. Obecnie jest organizacją partnerską projektów EuropeAid i DAPHNE.

Global Initiative on Psychiatry - Sofia Foundation

Global Initiative on Psychiatry – Sofia Foundation (Oficjalna nazwa: Фондация Глобална Инициатива в Психиатрията – София) to międzynarodowa federacja non-profit, która promuje humanitarne, etyczne i skuteczne służby zdrowia psychicznego na całym świecie.Organizacja ma na celu umożliwienie ludziom i pomóc im w budowaniu lepszych i trwałych usług, które nie są zależne od dalszego wsparcia zewnętrznego. Obrona praw człowieka w psychiatrycznej opieki zdrowotnej dostawy jest podstawą pracy.

GIP składa się z międzynarodowego biura w Holandii, sieć ośrodków regionalnych na Litwie, w Bułgarii i Gruzji oraz w Tadżykistanie urzędzie kraju. Biuro GIP-Sofia otwarty w 2002 roku, obejmując kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a od tego czasu aktywnie działa na reformy systemów ochrony zdrowia psychicznego i poprawy jakości życia osób z chorobą psychiczną w regionie.

GIP-Sofia stała się bardzo aktywna na temat edukacji rozwojowej od 2008 roku W latach 2009-2010 Fundacja realizowanego projektu na tym zdrowia psychicznego jako element pomocy na rzecz rozwoju, o nazwie rosnąca świadomość Zdrowia Psychicznego jako integralną część europejskiej pomocy rozwojowej w czterech krajach UE.Inicjatywa wskazał na ogół niska świadomość społeczeństwa na kwestie rozwoju, które inspirowały się pomysł na "Poznanie" - projekt trzyletni dla pilotażowego wprowadzania edukacji rozwojowej w bułgarskiej edukacji formalnej (2010-2012). Został on zaprojektowany w celu wspierania szkół w zakresie wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju i oferuje wskazówki na temat jak umieścić je w centrum codziennego życia.

Członków i aktywne zaangażowanie GIP-Sofii z Krajowego Platformy organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju i TRIALOG zwiększyło potencjał rzecznictwo organizacji, zaproponował przestrzeń do dyskusji i możliwości znalezienia możliwych synergii z inicjatywami innych organizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem i angażuje się w projekt Makutano Junction w Bułgarii, , prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Valentina Hristakeva na: vhristakeva@gip-global.org

Institute od Education, University of London

Flag of UK

Instytut Edukacji (Institute of Education) jest jednostką University of London. Założony w 1902 roku jako ośrodek szkolenia nauczycieli w Londynie, IOE jest obecnie światowej klasy instytucją badawczą i edukacyjną. W Instytucie odbywają się głównie studia magisterskie i nauczycielskie. Historia naszej organizacji jak i jej obecnie realizowana misja osadzone są na fundamencie troski o sprawiedliwość społeczną. Mamy świadomość, że kształcenie gruntownie odmienia życie ludzi – mają ją też osoby i instytucje, które nas wspierają.

Fundacja Partners Polska

Flag of Poland

Partners Poland Foundation (Polish: Fundacja Partners Polska)
Fundacja Partners Polska jest polską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie.

U podstaw działania Fundacji Partners Polska leży przekonanie o wartości wolności wszystkich ludzi i ich prawie do udziału w decyzjach dotyczących ich rodzin, społeczności i krajów. Misją Fundacji jest budowanie zrozumienia między ludźmi, społeczeństwami i kulturami.

Statutowym celem Fundacji jest propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, w tym rozwoju mediacji w Polsce, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe we współpracy z innymi organizacjami z Polski i zagranicy o podobnych wartościach i zadaniach. Do jej najważniejszych partnerów należy sieć organizacji pozarządowych Partners for Democratic Change.

Fundacja prowadzi cztery główne programy służące realizacji misji.

Dialog i zrozumienie między ludźmi: program mediacyjny i program konsultacji oraz debat obywatelskich.
Współpraca rozwojowa, w tym inicjatywy na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i ekonomicznego kobiet oraz rozwoju edukacji w krajach Globalnego Południa.
Edukacja globalna, której celem jest budowanie w Polsce zrozumienia dla potrzeb i różnorodności ludzi z innych stron świata.
Promocja nauki i jej osiągnięć jako warunku rozwoju społeczeństw.
HISTORIA

Fundacja Partners Polska została zarejestrowana po dwóch latach aktywnej działalności nieformalnej w sierpniu 1997 roku, aby wspierać transformację zachodzącą w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. Bezpośrednią inspiracją do powstania Fundacji była współpraca z amerykańską organizacją sieciową Partners for Democratic Change, która, jako jedna z pierwszych w Europie Środkowej, prowadziła programy promujące mediację i konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów.

Organizacje współpracujące

 

Mediae

Mediae jest organizacją zajmującą się poprawą warunków życia dużych odbiorców w Afryce poprzez rozwój wychowawczy, zabawneg i skutecznego przekazu.

Mediae umożliwia milionom ludzi poprzez dostarczanie wiedzy i informacji istotnych w formach, które mogą być powszechnie dostępne i zrozumiałe. Praca obejmuje produkcję mediae telewizji, wideo i radia, doradztwo komunikacyjne, prowadzenie wykładów, seminariów i badań.

Pracujemy obok lokalnych pisarzy, aktorów, naukowców, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i międzynarodowych darczyńców do opracowania produkcje medialne, strategie komunikacyjne i wejścia szkoleniowych, które są najwyższej jakości, właściwe, odpowiednie i trwałe.

Centre for Global Awareness

Centrum Globalnej Świadomości jest Centrum Edukacji Rozwoju z siedzibą w Hampshire. Zapewniamy szkolenia dla pedagogów na wszystkich etapach kształcenia w całej Hampshire, Portsmouth, Southampton i Isle of Wight.
Naszym celem jest promowanie empatii, szacunku dla różnorodności i zaangażowania w globalnym kapitale i inspirowanie indywidualnych działań na bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.
Współpracujemy z nauczycielami w promowaniu krytycznego myślenia do aktywnego uczenia się poprzez wspieranie i głębszego ich zachęcić dzieci i młodzież do odkrywania trudnych problemów globalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka

Craven Development Education Centre

Centrum zostało utworzone w 1993 roku z finansowania z Christian Aid. W 1998 roku otrzymał pełne członkostwo Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji pożytku publicznego, a następnie w 2002 roku mjr finansowania z Departamentu Rozwoju Międzynarodowego i UE w 2001 roku uzyskano dla trzyletniego projektu "Paszport do zmian".
Craven grudnia jest zarządzana przez komitet wolontariuszy, zatrudnianie koordynatora w niepełnym wymiarze godzin i pracowników okolicznościowe krótkoterminowy.Mała liczba wolontariuszy zapewniają nieocenioną pomoc.
Bazowy pojęciu globalnym wymiarze do programu są na osiem kluczowych pojęć.

Cumbria Development Education Centre

Cumbria Centrum Rozwoju Edukacji (CDec) jest uznawany za czołowego dostawcy edukacji rozwojowej w Cumbria, w ogólnopolskiej renomie doskonałości. Od 2008 roku aktywnie współpracuje z ponad 240 szkół (ponad 68% wszystkich szkół w Cumbria). CDec rozwija i dostarcza innowacyjne CPD i wydarzenia dla nauczycieli i realizuje projekty finansowane ze środków, które umożliwiają szkołom dostęp do edukacji globalnej wysokiej jakości.

CDec dotyczy dobrego nauczania i uczenia się, podkreślając, podejścia opartego na wartościach i wspieranie umiejętności myślenia, dochodzenia i refleksji. Uważamy, że ważne jest dla młodych ludzi, aby zrozumieć związki między ich własnym życiu i tych ludzi na całym świecie, aby rozpoznać, w jaki sposób jesteśmy uzależnieni od siebie, aby myśleć o powodach nierówności na świecie i znaleźć sposoby, aby odpowiedzialnego działania w życiu codziennym.

GLADE

GLADE jest Somerset Global Learning Centrum Edukacji i Rozwoju. Jesteśmy dostawcą usług edukacyjnych ołów międzynarodowych i globalnych terenie Somerset i oferuje ekscytujące działania i szkolenia, aby doprowadzić świat do szkół i społeczności Somerset jest.
Globalny uczenia się i rozwoju Centrum Edukacji działa w sektorze edukacji formalnej i wspólnotowych, aby zapewnić, że ludzie na całym Somerset dowiedzieć się o połączeniach mamy z ludzi i miejsc za granicą, oraz o połączeniach zagadnienia globalne mają do naszych lokalnych spraw Somerset. Od początku lat 1990, pracowaliśmy do promowania pozytywnych rezultatów i oddziaływań, które przynoszą świat do szkół i społeczności ma Somerset jest.
GLADE pracuje i wykonuje usługi dla dostawców przedszkoli, szkół, edukacji i usług młodzieży, organizacji pozarządowych, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, władz lokalnych, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa i ich społeczności w Somerset i na południowym zachodzie. Nasze obszary specjalizacji obejmują partnerstwa szkół, społeczności linkami, pracy z młodzieżą, globalnego środowiska życia, sprawiedliwego handlu, praw dziecka, zróżnicowaną Somerset i wielokulturowej Brytanii.

Education Effect Africa

Education Effect Africa jest Kenijską organizacją non-profit.

Education Effect Africa koncentruje się na dostarczaniu dzieci żyjących w zmarginalizowanych obszarach o wysokiej jakości edukacji w sprzyjającym środowisku szkolnym. Edukacja ma transformacyjny wpływ, że upoważnia ludzi, by przejąć kontrolę nad swoim życiem i dobrobytu społeczeństw. Od początku istnienia, współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi i społeczności w Mathare (Nairobi), jak również w obszarach wiejskich regionach Środkowej i Nyanza. Pracujemy, aby poprawić jakość kształcenia i warunków sanitarnych na poziomie szkoły podstawowej, w celu poprawy infrastruktury szkolnej i złagodzić przepaści cyfrowej poprzez ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii.

Dowiedz się więcej o każdym z krajów

Makutano partners