Scenariusze lekcyjne

Tutaj znajdziecie opis fragmentu serialu prezentujący temat na każde zajęcia w szkole.

Aby obejrzeć odcinek filmu razem z klasą kliknij „Dowiedz się więcej” i „Obejrzyj materiał filmowy” - film uruchomi się bezpośrednio w Internecie (online). Do września 2014 r. na niniejszej stronie będzie dostępnych pierwsze sześć sezonów (każdy sezon obejmuje 13 półgodzinnych odcinków).

Poproście swoich uczniów i swoje uczennice o wypełnienie ankiety przed i po zajęciach. Chcemy dowiedzieć się jaki jest ich stan wiedzy na temat Kenii i jakie jest oddziaływanie projektu.

Można się z nami kontaktować via email makutano@partnerspolska.pl.
Prosimy, informujcie nas jak sobie radzicie. Czy odnaleźliście więcej odniesień do podstawy programowej? Czy udało się Wam tak wykorzystać scenariusz, aby zaplanować serie zajęć szkolnych? Informacje zwrotne od Was pozwolą nam poprawiać scenariusze zajęć, a Wam wymieniać swoje spostrzeżenia z nauczycielami i nauczycielkami w innych krajach.

Scenariusz 1: Ochrona środowiska i gospodarka odpadami w ujęciu globalnym

Scenariusz odpowiedni dla podstawy programowej: - biologia gimnazjum: X. Globalne i lokalne problemy środowiska; - przyroda IV etap edukacyjny, liceum (przedmiot uzupełniający); - biologia IV etap edukacyjny- zakres podstawowy pkt 2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia; - geografia liceum – zakres podstawowy pkt 3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój;

Dowiedz się więcej


Scenariusz 3: Recykling, upcykling i eko-sztuka. Działania na rzecz świata

Scenariusz odpowiedni dla: plastyka i zajęcia artystyczne (III etap edukacyjny): 1.2, 2.1, 2.2: Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. - wiedza o kulturze (IV etap edukacyjny – zakres podstawowy): 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 1.2: Tworzenie wypowiedzi. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.

Dowiedz się więcej


Scenariusz 4: Wyzwania globalne. Malaria przykładem choroby zakaźnej- ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i wypowiedzi ustnych w jęz. angielskim

Podczas zajęć uczeń/uczennica poszerza wiedzę dotyczącą choroby zakaźnej jaką jest malaria oraz wynikających z niej zagrożeń, zostaje uwrażliwiony/a na sytuację mieszkańców krajów Globalnego Południa, utrwala słownictwo w języku angielskim z działów: Zdrowie oraz Człowiek, doskonali umiejętność rozumienia ze słuchu, ćwiczy formułowanie wypowiedzi ustnych (wyrażanie opinii, relacjonowanie) ćwiczy umiejętności pisania w języku obcym (wypowiedź na blogu).

Dowiedz się więcej


Scenariusz 2: Ubóstwo we współczesnym świecie

Lekcja może być przeprowadzona w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej na godzinie wychowawczej, zajęciach z wiedzy o społeczeństwie lub geografii. Jedną z proponowanych form pracy na lekcji jest forma „uczymy innych”, która polega na zamianie ról. Uczniowie/uczennice stają się na pewien czas nauczycielami/kami- ich zadaniem jest przygotowywanie i prowadzenie fragmentu lekcji. Dzięki temu uczą się między innymi korzystania z różnych źródeł informacji, systematyzowania i selekcjonowania posiadanej wiedzy oraz planowania i doboru środków przekazu.

Dowiedz się więcej


Scenariusz 5: Prawo do edukacji prawem człowieka

Lekcja może być przeprowadzona w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej na godzinie wychowawczej,etyce lub wiedzy o społeczeństwie. Podczas zajęć uczeń/uczennica zdobywa wiedzę na temat zagadnienia Praw Człowieka, zapoznaje się z podstawowymi dokumentami odnoszącymi się do praw: Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Statutem Szkoły, Prawami i obowiązkami ucznia. Uczeń/uczennica poznaje kenijski system edukacyjny i otrzymuję wiedzę na temat wartości kształcenia się dla ludzi żyjących w krajach Globalnego Południa.

Dowiedz się więcej


Makutano partners