Milenijne Cele Rozwoju

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju zostało opracowane w trakcie Milejnego Szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2000 r. Niemal 190 państw, kolejno, zdecydowało się kolejno włączyć do ich realizacji.

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju to:

Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód

Cel 1.A:

Zmniejszenie do 2015 roku o połowę, w porównaniu z 1990 rokiem, liczby ludzi, których dochód wynosi mniej niż 1 dolar dziennie

1.1 Odsetek ludności żyjącej za mniej niż 1 $ dziennie.
1.2 Wskaźnik ubóstwa
1.3 Udział osób najuboższych w krajowej konsumpcji

Cel 1.B:

Zapewnienie pełnego i produktywnego zatrudnienia dla wszystkich w uwzględnieniem kobiet i młodych ludzi.1.4 Wzrost PKB per capita
1.5 Stopa zatrudnienia
1.6 Odsetek ludności żyjącej za mniej niż 1 $ dziennie
1.7 Stopa osób aktywnych zawodowo

Cel 1.C:

Zmniejszenie do 2015 roku o połowę, w porównaniu z 1990 rokiem, liczby ludzi, których dochód wynosi mniej niż 1 dolar dziennie

1.8 Powszechność występowania niedowagi u dzieci poniżej 5 roku życia
1.9 Odsetek populacji odżywiającej się poniżej minimalnego dziennego zapotrzebowania na kalorie

Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym

Cel 2.A:

Zapewnienie, że do 2015 roku dzieci na całym świecie – zarówno chłopcy, jak i dziewczęta – będą mogły ukończyć szkołę podstawową.

2.1 Odsetek szkół podstawowych korzystających z Internetu
2.2 Odsetek uczniów, którzy ukończyli wszystkie klasy szkoły podstawowej
2.3 Wskaźnik umiejętności czytania i pisania wśród kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 15-21 lat

Promować równość płci i awans społeczny kobiet

Cel 3.A:

Wyeliminować dyskryminację ze względu na płeć na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej do 2005 r.,a na wszystkich poziomach do 2015 r

3.1 Stosunek ilości dziewcząt do ilości chłopców we wszystkich poziomach edukacji
3.2 Udział kobiet utrzymujących się z pracy zarobkowej w sektorze pozarolniczym
3.3 Odsetek miejsc zajmowanych w parlamencie przez kobiety.

Ograniczyć umieralność dzieci

Cel 4.A:

Zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do 5 lat w latach 1990 – 2015.
4.1 Współczynnik umieralności dzieci w wieku poniżej 5 lat
4.2 Współczynnik śmiertelności niemowląt (poniżej 1 roku życia)
4.3 Odsetek dzieci w wieku 1 roku zaszczepionych przeciwko odrze

Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami

Cel 5.A:

Obniżenie o ¾ współczynnika śmiertelności matek w latach 1990 – 2015

5.1 Wskaźnik umieralności okołoporodowej matek.
5.2 Odsetek porodów przyjmowanych przez wykwalifikowane osoby

Cel 5.B:

Zapewnienie powszechnego dostępu do zdrowia reprodukcyjnego

5.3 Wskaźnik stosowania środków antykoncepcyjnych
5.4 Wskaźniki urodzeń przez nastolatki
5.5 Zakres objętych opieką prenatalną (przynajmniej jedna wizyta i przynajmniej cztery wizyty)
5.6 Niezaspokojone potrzeby w zakresie planowania rodziny.

Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób

Cel 6.A:

Niezaspokojone potrzeby w zakresie planowania rodziny.

6.1 Zachorowalność na HIV w grupie wiekowej 15 – 24
6.2 Stosowanie prezerwatyw przynajmniej w sytuacjach wysoko ryzykownych zachowań seksualnych
6.3 Odsetek ludności w wieku 15 – 24 mającej wszechstronną i prawdziwą wiedzę o HIV/AIDS
6.4 Wskaźnik uczęszczania do szkoły sierot w stosunku do takiego wskaźnika dla nie sierot w wieku 10 – 14 lat

Cel 6.B:

Zapewnienie do 2010 r. powszechnego dostępu do leczenia osobom chorym na HIV/AIDS, które tego potrzebują

6.5 Odsetek osób w zaawansowanym stadium choroby mających dostęp do leków antyretrowirusowych

Cel 6.C:

Powstrzymanie do 2015 r. rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób zakaźnych oraz ograniczenie liczby zachorowań.

6.6 Zachorowalność na malarię i śmiertelność z powodu tej choroby
6.7 Odsetek dzieci w wieku poniżej 5 lat śpiących pod moskitierami.
6.8 Odsetek gorączkujących dzieci w wieku poniżej 5 lat leczonych odpowiednimi lekami przeciw malarii
6.9 Odsetek gorączkujących dzieci w wieku poniżej 5 lat leczonych odpowiednimi lekami przeciw malarii
6.10 Zachorowalność, czas trwania choroby i śmiertelność związane z gruźlicą

Stosować zrównoważone metody gospodarowania zasobami naturalnymi

Cel 7.A:

Wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do polityki rządów i programów oraz odzyskać utracone środowisko naturalne

Cel 7.B:
Zmniejszenie utraty środowiska naturalnego, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of loss

7.1 Wskaźnik lesistości
7.2 Łączna emisja CO2 do atmosfery zarówno w przeliczeniu na osobę jak na 1$ PKB
7.3 Wykorzystanie substancji nieszczących warstwę ozonową
7.4 Odsetek połowu ryb z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej
7.5 Odsetek zużycia dostępnych zasobów wody,
7.6 Odsetek obszarów lądowych i wodnych objętych ochroną
7.7 Odsetek gatunków zagrożonych wyginięciem

Cel 7.C:

Do 2015 r. obniżyć o połowę liczbę osób nie mających dostępu do czystej wody pitnej oraz sanitariatów

7.8 Odsetek ludności korzystającej ze sprawdzonego źródła wody pitnej
7.9 Odsetek ludności korzystającej z sanitariatów o poprawionym standardzie

Cel 7.D:

Do 2020 r. osiągnąć znaczącą poprawę warunków życia co najmniej 100 milionów mieszkańców slumsów

7.10 Odsetek mieszkańców miast żyjących w slumsach

Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

Cel 8.A:

Dalsze rozwijanie otwartego, opartego na ustalonych regułach, przewidywalnego, niedyskryminacyjnego systemu handlu i finansów

Włączając w to zobowiązanie do prawidłowego sposobu rządzenia, rozwoju i zmniejszania ubóstwa – zarówno w skali krajów, jak i skali międzynarodowej

Cel 8.B:

Uwzględnienie szczególnych potrzeb krajów najmniej rozwiniętych

W szczególności: umożliwienie tym krajom dokonywania eksportu bez ceł i kontyngentów; rozszerzenie programu redukcji zadłużenia najbardziej zadłużonych biednych krajów oraz umorzenie długów zaciągniętych w ramach pomocy bilateralnej; hojniejsza rządowa pomoc rozwojowa dla krajów zaangażowanych ograniczanie ubóstwa

Cel 8.C:

Uwzględnienie szczególnych potrzeb krajów śródlądowych i małych rozwijających się państw wyspiarskich (w ramach Programu Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Małych Wyspiarskich Krajów Rozwijających się oraz zaleceń XXII Sesji Nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

Cel 8.D:

Wszechstronne zajmowanie się problemami zadłużenia krajów rozwijających się przez przedsięwzięcie w skali krajowej i międzynarodowej niezbędnych środków w celu utrzymania długookresowej zdolności do spłaty zadłużenia

Niektóre wskaźniki wymienione poniżej powinny być rozpatrywane oddzielnie dla krajów najmniej rozwiniętych, Afryki,śródlądowych krajów rozwijających się i małych rozwijających się państw wyspiarskich

Makutano partners